Title Image

Kultakaupan ehdot

OTC Nordic Oy:n kauppakirjan kaupan ehdot eli kohdassa 4 mainitut sopimusehdot kultaesineiden kauppaan

Näitä ehtoja noudatetaan OTC Nordic Oy:n tekemissä kultaesineiden eli romukullan kaupoissa. Allekirjoittaessaan kauppakirjan asiakas/myyjä hyväksyy sopimusehdot.

1. Ostaja
Ostajana toimii OTC Nordic Oy, (jäljempänä ”ostaja”) Y-tunnus: 1915981-2, joka markkinoi kultaesineiden eli romukullan (korut, sormukset jne.) ostohalukukkuuttaan eri muodoissa. Ostohinta määräytyy sen grammahinnan mukaan, jonka OTC Nordic Oy:n markkinoinnissa käyttämä www.24Karaattia.fi asiakaspalvelussaan tai internetsivuilla (www.24Karaattia.fi) ilmoittaa.

2. Myyjä eli asiakas
Jotta ostaja ja myyjä voivat tehdä sopimuksen, tulee myyjän olla vähintään 18 vuotta vanha sekä oikeustoimikelpoinen.

Myyjällä tulee kyetä antamaan kaupanteon yhteydessä suomalainen henkilötunnus sekä osoite, jossa myyjä on kirjoilla.

Myyjällä tulee olla omissa nimissään oleva pankkitili, jolle kauppasumma maksetaan. Kauppakirjan allekirjoittamalla myyjä vakuuttaa olevansa myymiensä kultaesineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut myyjää koskevat edellytykset. 

3. Kaupan ehdoissa käytettyjen termien selitykset
Myyjä on taho, joka sopii kaupoista ostajan kanssa, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa kultaesineet, joita on myymässä ostajalle.

Ostajalla tarkoitetaan OTC Nordic Oy:tä, joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan kultaesineitä yrityksiltä, yhteisöiltä tai yksityisiltä henkilöiltä, jotka näissä sopimusehdoissa mainitaan ”myyjänä”.

Kauppakirjalla tarkoitetaan kauppakirjaa, jonka ostaja lähettää myyjälle materiaalipaketin mukana myyjän tilattua materiaalipaketin ostajalta. Kauppakirja käsittää ostajan ja myyjän välisen kaupan kaikki ehdot pois lukien liitteeseen 1 tulevat ehdot eli kultaesineiden paino, kultapitoisuus sekä yhteiskauppahinta, jonka ostaja täyttää arvioituaan kultaesineet.

Materiaalipaketilla tarkoitetaan kauppakirjan, sopimusehtojen, turvapussin, saatteen, josta käy ilmi toimintaohjeet sekä palautuskuoren kokonaisuutta, jotka myyjälle lähetetään kaupan toteuttamista varten yhtenä pakettina. Kultaesineillä tarkoitetaan niitä kultaesineitä, jotka myyjä toimittaa turvapussiin suljettuna kauppakirjan kanssa samassa palautuskuoressa, joka tulee materiaalipaketissa ostajalle kaupan toteuttamista varten. Kultaesineet luokitellaan romukullaksi, eikä niillä ole muuta arvoa, kuten mahdollista numismaattista, ym. arvoa.

Kullalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta kullan määrää siten, että kultaesineestä on poistettu jalokivet sekä kaikki muut osat, jotka eivät ole kultaa. Kullan arvo perustuu näin laskettuun puhtaan kullan painoon sekä sen kultapitoisuuteen.

4. Materiaalipaketin tilaaminen ja siitä syntyvät kustannukset, jos kauppaa ei synny myyjästä johtuvista syistä. Materiaalipaketti on aina maksuton, jos myyjä tekee kaupat. 

Kun myyjä haluaa myydä kultaesineitänsä, hän tilaa materiaalipaketin ostajalta. Materiaalipaketti sisältää esitäytetyn kauppakirjan, sopimusehdot, turvapussin sekä palautuskuoren, jolla myyjän tulee lähettää kultaesineensä ostajalle. Materiaalipaketti on kaikille kaupan tekeville maksuton.

Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaamansa materiaalipaketti ilmoittamalla ostajalle 14 vuorokauden sisällä lähetyksen vastaanottamisesta. Palautettavan materiaalipaketin tulee olla moitteettomassa kunnossa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa peruutuksesta 24Karaattia.fi:n asiakaspalveluun. Materiaalipaketti tulee palauttaa seuraavaan osoitteeseen: OTC Nordic Oy/materiaalipaketin palautus, Kirkkokatu 14, 4. krs, 90100 Oulu.

5. Kaupankäynnin toteutus ja eteneminen

5.1. Myyjä tilaa materiaalipaketin ostajalta.

5.2. Myyjän saatua materiaalipaketin myyjä tarkistaa tietojen oikeellisuudet sekä lukee sopimusehdot. Kauppakirjat allekirjoittamalla myyjä hyväksyy sopimusehdot ja vakuuttaa tutustuneensa ja ymmärtäneensä sopimusehdot.

5.3. Tämän jälkeen myyjä palauttaa allekirjoitetut kauppakirjat ja kopion henkilöllisyystodistuksestaan sekä kultaesineet mukana tulevalla palautuskuorella. Myytävät kultaesineet tulee sulkea huolellisesti materiaalipaketissa tulevaan turvapussiin, joka laitetaan palautuskuoreen. Palautuskuori tulee postittaa Postin toimipisteestä, ei kirjelaatikosta, 10 vuorokauden kuluessa materiaalipaketin vastaanottamisesta. Ostajalla on oikeus kieltäytyä ostamasta myyjän lähettämiä kultaesineitä, mikäli ostaja ei ole postittanut kopiota henkilöllisyystodistuksestaan tai kauppakirjoja ei ole allekirjoitettu. Materiaalipaketissa tulevat sopimusehdot myyjä pitää itsellään.

5.4. Ostajan vastaanotettua lähetyksen, ostaja avaa turvapussin, punnitsee kullan määrän, arvioi kultaesineiden kultapitoisuuden ja maksaa sen mukaisen hinnan myyjän ilmoittamalle tilille.

5.5. Maksusuorituksen jälkeen ostaja ilmoittaa myyjälle maksutapahtumasta, kultaesineiden painosta, kultaesineiden kultapitoisuudesta sekä maksetusta summasta.

Ostajan sähköpostitse tai puhelimitse tekemä yhteydenotto, todetaan saapuneeksi myyjälle viimeistään vuorokauden (24 tuntia) kuluttua lähettämisestä.

5.6. Ostaja postittaa myyjälle kauppakirjan sekä ”Liite 1”, johon ostaja on kultaesineiden punnitsemisen ja kultapitoisuuden arvioinnin jälkeen täydentänyt kultaesineiden painon, kultapitoisuuden määrän sekä yhteiskauppasumman.

6. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeuden koko lähetyksen sisältöön katsotaan siirtyvän ostajalle sen jälkeen, kun kohdat 6.1 ja 6.2 ovat toteutuneet.

6.1. Ostaja on vastaanottanut myyjän lähettämät ja allekirjoittamat kauppakirjat, kopion henkilöllisyystodistuksesta sekä kultaesineet turvapussissa.

6.2. Ostaja on maksanut kauppasumman myyjän ilmoittamalle pankkitilille.

Lähetyksessä mahdollisesti tulevat muut kuin kultaiset esineet siirtyvät ostajan omistukseen, mikäli myyjä ei ole rastittanut kauppakirjaan kohtaa, jossa pyytää lähettämään kullattomat esineet takaisin. Mahdollisesti mukana tulevista säilytysrasioista tai vastaavista myyjä ei ole velvollinen maksamaan minkäänlaista korvausta eikä palauttamaan niitä missään tapauksessa.

7. Toimitusten vakuuttaminen postittaessa

Jokainen lähetys lähetetään vakuutettuna lähetyksenä ja vakuutetaan 500 euroon asti.

Myyjän tulee lähettää kirje aina vakuutettuna lähetyksenä. Näin ollen mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Korvaussumma on enintään 500 euroa, mikäli myyjä ei ole pyytänyt vakuutusta isommasta summasta materiaalipakettia tilatessaan.

Ostaja ei vastaa missään olosuhteissa lähetyksistä sinä aikana, kun lähetykset ovat postin kuljetettavana. Ostaja ei myöskään vastaa lähetyksistä, mikäli myyjä on toiminut ohjeiden vastaisesti lähettäessään kultaesineitään ostajalle.

8. Kauppasumman maksaminen ja hinnan määräytyminen tapahtuu seuraavalla tavalla

8.1. Ostaja arvioi myyjän lähettämien kultaesineiden kultapitoisuuden ja punnitsee tämän jälkeen kultaesineet.

8.2. Ostaja laskee ostohinnan, jonka ostaja painon ja kultapitoisuuden mukaan on valmis maksamaan myyjän lähettämistä kultaesineistä. Grammahintana käytetään sen päivän hintaa, jolloin kaupoista on sovittu. Mikäli myyjä ei ole lähettänyt kauppakirjoja sekä kultaesineitään ostajalle viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun myyjä on tilannut materiaalipaketin, on ostajalla oikeus muuttaa maksettavaa hintaa sen päivän ostohinnaksi, jolloin myyjän lähettämät kauppakirjat, kopio henkilöllisyystodistuksesta sekä kultaesineet saapuvat ostajalle. 

8.3. Kauppasumma maksetaan myyjän ilmoittamalle myyjän nimissä olevalle tilinumerolle viimeistään vuorokauden kuluessa siitä, kun ostaja on lunastanut myyjän lähettämän vakuutetun lähetyksen, jonka tulee sisältää allekirjoitetut kauppakirjat, kopion myyjän henkilöllisyystodistuksesta sekä turvapussissa olevat kultaesineet.

8.4. Kauppasumman kirjautuminen myyjän tilille riippuu siitä, missä pankissa myyjällä on tili. Kirjautuminen voi vaihdella maksuhetkestä kolmanteen arkipäivään.

8.5. Ostaja ilmoittaa myyjälle maksun suorituksesta tämän sopimuksen kohdassa 5.5. kuvaillulla tavalla.

9. Kultaesineiden punnitseminen, irrotettavat kullattomat osat ja siihen liittyvät riskit

Kultaesineiden paino punnitaan vain kultaosuuden osalta. Ennen punnitusta kultaesineistä poistetaan niihin kiinnitetyt kullattomat esineet, kuten esimerkiksi kivet ym. Kullattomien esineiden irrottaminen saattaa vahingoittaa kultaesineitä, jolloin kullattomat esineet kuten esimerkiksi helmet, ym. osat voivat mennä rikki tai palautuskelvottomaksi. Ostaja ei vastaa tällaisissa tilanteissa syntyneistä vahingoista ja esineiden pilalle menosta myyjälle. Myyjä hyväksyy tällä sopimuksella, että edellisen kaltaiset tapahtumat voivat olla mahdollisia ja ostaja ei ole korvausvelvollinen, mikäli näin käy.

Kultaesineissä, joissa on käytetty täyteainetta, kuten esimerkiksi liimaa, hartsia tai muuta vastaavaa on ostaja oikeutettu vähentämään esineen painosta 20–50 %, joka vähennetään kauppasummasta. Arvio vähennettävästä täyteaineen prosentuaalisesta osuudesta riippuu ostajan asiakaspalvelijan suorittamasta arviosta täyteaineen kokonaismääräksi.

10. Kaupan peruminen ja kultaesineiden palauttaminen myyjälle

Myyjän halutessa purkaa kaupat tulee hänen ilmoittaa siitä ostajalle sähköpostitse tai puhelimitse viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun ostaja on maksanut kauppasumman myyjän tilille. Todistustaakka perumisesta on myyjällä. Tällöin kultaesineiden omistus palautuu takaisin myyjälle siinä vaiheessa, kun myyjä on lunastanut palautettavat esineet postiennakolla ja maksanut ostajan maksaman kauppasumman takaisin lisättynä lähetyskuluista aiheutuneilla maksuilla, jonka suuruus on tämän sopimuksen mukaisesti 50,55 euroa.

Maksu koostuu seuraavista kuluista:

1)        Postimaksu, joka aiheutuu materiaalipaketin postituksesta 1,75 euroa

2)        Turvapussin hinta, jonka ostaja on postittanut myyjälle 0,50 euroa

3)       Postivakuutetun lähetyksen (paino max 250 g) postimaksu, jonka ostaja on maksanut siinä vaiheessa, kun myyjä on postittanut kultaesineet ostajalle 25,50 euroa (sis. Postin laskutuslisä 10,00 euroa).

4)       Postivakuutetun lähetyksen (paino max 250 g) postimaksu, joka tulee siinä vaiheessa, kun ostaja postittaa kultaesineet takaisin myyjälle 22,80 euroa.

5)        Yhteensä 50,55 euroa.

6)        Kaupan peruuntuessa emme veloita mitään toimenpidemaksuja meille aiheutuneesta työstä.

Ostajalla on oikeus periä toimenpidemaksu postiennakolla yhdessä ostajan myyjälle kultaesineistä maksaman summan kanssa.

Mikäli myyjä ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan viiden arkipäivän kuluessa, kauppa katsotaan tapahtuneen hinnalla, jonka ostaja on myyjän tilille maksanut eikä myyjällä ole enää oikeutta vaatia kaupan perumista. Maksaminen todetaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun myyjälle on ilmoitettu tämän sopimuksen kohdassa 5.5. ilmoitetulla tavalla maksusuorituksen suorittamisesta. Mikäli jostain syystä kyseistä ilmoitusta ei voida näyttää tapahtuneen, maksamisen todetaan tapahtuneen siinä vaiheessa, kun rahat ovat siirtyneet myyjän tilille.

Mikäli myyjä ei palautuspyynnöstään huolimatta nouda ostajan lähettämää vakuutettua lähetystä ja kultaesineet palautuvat postitse ostajalle säilyttää ostaja kyseisiä kultaesineitä hallussaan kuusi viikkoa alkaen siitä, kun kultaesineet ensimmäisen kerran saapuivat ostajalle.

Mikäli myyjä vaatii ostajaa palauttamaan peruuntuneen kaupan seurauksena kultaesineensä toiseen kertaan, tulee myyjän suorittaa lisäksi 25 euron toimenpidemaksu, joka koostuu prosessin aiheuttamasta työstä. Tässä tapauksessa myyjän tulee suorittaa ostajalle ensin ostajan maksama kauppasumma lisättynä kaupan kuluista aiheutuneella 50,55 euron maksulla sekä 25 euron toimenpidemaksulla. Tämän jälkeen ostajan tulee palauttaa myyjän kultaesineitä takaisin.

Mikäli myyjä on ilmoittanut halustaan perua kaupat, mutta ei siitä huolimatta ole lunastanut tämän sopimuksen mukaisin ehdoin kultaesineitään takaisin kuuden viikon aikana, siirtyy omistusoikeus kultaesineisiin ostajalle alkuperäisellä hinnalla. Tämän jälkeen ostajalle ei ole mitään vastuuta tai velvollisuutta palauttaa kultaesineitä myyjälle.

Mikäli kaupat tehdään ostajan myyntipisteessä, jossa sekä ostaja että myyjä ovat kumpikin paikalla ja sopivat yhdessä kauppasummasta ei myyjällä ole kauppaan lainkaan peruutusoikeutta.

Mikäli ilmenee, että tuote ei ole aito tai ostajalla on painava syy epäillä aitoutta, voi ostaja perua kaupan. Kaupan peruuntuessa myyjä ei ole oikeutettu saamaan hyvityksiä peruuntuneesta kaupasta. Tällaisessa tapauksessa myyjä on oikeutettu saamaan lähettämänsä esineet takaisin samoilla ehdoilla kuin siinä tapauksessa, että myyjä ei halua tehdä kauppaa sen jälkeen, kun kultaesineet ja kauppakirja on tullut ostajalle.

11. Kaupankäynnin kohteena olevien kultaesineiden kultapitoisuuden tarkistaminen

Ostaja saa tämän sopimuksen nojalla tehdä kemikaaleilla tai muilla ostajan tarpeellisiksi katsomilla toimenpiteillä testejä, joilla varmistetaan kultaesineiden aitous sekä kultapitoisuus. Mikäli kyseisten tutkimuksien seurauksena kultaesineeseen tulee mitä tahansa muutosta, joka alentaa kultaesineen arvoa ei ostaja ole tämän sopimuksen perusteella velvollinen vastaamaan, mahdollisista vahingoista tai muutoksista millään tavalla.

12. Esineiden, jotka eivät sisällä kultaa (eli esimerkiksi kivien) palauttaminen myyjän pyynnöstä.

Ostaja palauttaa myyjälle esineet, jotka eivät sisällä kultaa, mikäli myyjä näin haluaa. Kyseisten esineiden palauttamisesta ostajalla on oikeus veloittaa 20,40 euron suuruinen maksu, joka koostuu postikuluista, kun ostaja postittaa esineet myyjälle vakuutettuna lähetyksenä (max 250 g). Summa vähennetään myyjälle tulevasta kauppasummasta. Mikäli myyjä haluaa kultaa sisältämättömät esineet takaisin, tulee myyjän laittaa rasti kauppakirjassa sitä varten olevaan kohtaan: ”Myyjä haluaa, että ostaja lähettää lähetyksen mukana tulevat kullattomat esineet takaisin myyjälle vakuutetun lähetyksen postimaksun hintaan 22,80 euroa ja hyväksyy, että palautuksesta veloitettava summa vähennetään yhteiskauppahinnasta.” Mikäli kohtaa ei ole rastitettu, jää kullattomat esineet ostajan omistukseen ilman erillistä korvausta. Tässä tapauksessa palautettavilla esineillä tarkoitetaan vain niitä kullattomia esineitä, jotka ostaja voi irrottaa helposti.

13. Mahdolliset rikoksen yritykset

Rikosten ja mahdollisen varastetun tavaran kaupittelun estämiseksi ja paljastamiseksi ostajalla on oikeus videoida sekä tarvittaessa valokuvata sille toimitetut kultalähetykset ja lähetysten avaamisen. Ostajalla on oikeus käyttää kyseistä materiaalia tarvittaessa todistusaineistona mahdollisissa rikoksissa ja rikoksen yrityksissä. Ostaja tekee rikosilmoituksen kaikista rikoksista, petoksista tai niiden yrityksistä.

14. Valitusoikeus, vahingonkorvausvelvollisuus sekä vastuut

Myyjällä on velvollisuus ilmoittaa tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tapahtuneesta virheestä heti huomattuaan, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ostajalle. Tällöin tulee ilmoittaa myös mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset.

Ostajan vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Myyjä on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon summan sekä on velvollinen rajoittamaan vahingon mahdollisimman pieneksi.

Myyjä vastaa ostajalle vahingoista ja kustannuksista, jotka myyjä on sopimusehtojen vastaisella, epärehellisellä tai muuten huolimattomalla toiminnalla saanut aikaan. Ostajan ja myyjän välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Kaikkiin kauppoihin liittyvissä kysymyksissä tai niissä mahdollisissa ilmenevissä erimielisyyksissä tulee myyjän ottaa aina yhteyttä ostajaan ja pyrkiä ratkaisemaan erimielisyydet neuvotellen sovinnollisesti.

15. Force majeure – eli ylivoimainen este

Ostaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on ostajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella tai seikkaa, jota ostaja ei kohtuuden rajoissa voi välttää tai voittaa. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle ylivoimaisesta esteestä heti, kun se on ostajalle mahdollista.

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mikäli ostajan ja myyjän välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät yhteisesti joko suoraan tai asianajajiensa välityksellä pääse neuvottelemalla sovintoon, voivat osapuolet viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Riita-asia käsitellään tällöin Oulun käräjäoikeudessa.